Obľúbené
Obľúbené

Reklamačný poriadok

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]1. Povinnosti predávajúceho pri predaji a práva kupujúceho pri kúpe

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Ak tovar nemá požadovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, považuje sa za vadný.
Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať príslušným normám. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiály.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.
Kupujúci je oprávnený tovar reklamovať, ak sa na kúpenom tovare vyskytne vada
Zodpovedný zamestnanec predávajúceho je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii do 5 pracovných dní. Ak ide o jednoznačné vady rozhodne o reklamácii ihneď.
Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplynutí reklamácie, pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim na dlhšej lehote.
Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.
Kupujúci zo Slovenskej republiky má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Kupujúci z Českej republiky má toto právo do 14 dní od dátumu doručenia tovaru. V oboch prípadoch sa uvedené týka len ak ide o kupujúceho v postavení spotrebiteľa.

2. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s kuriérom, resp. zamestnancom pošty protokol o škode. O takejto situácii nás bezodkladne informujte.
Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.
Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nemusia byť akceptované.
Kupujúci nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou a to zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo zaslaním listu na adresu predávajúceho:

ANI Slovakia s. r. o
Priemyselná 8
Michalovce 071 01

Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:

číslo Vašej objednávky, prípadne číslo daňového dokladu
presný názov výrobku a jeho špecifikácia
popis závady
a prípadnú fotodokumentáciu.

3. Záručná doba

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Tovar môže mať vzhľadom na svoj špecifický charakter, resp. zloženie, aj kratšiu záručnú dobu, ktorá je vždy uvedená ne etikete/obale tovaru – dátum minimálnej trvanlivosti.
Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným znečistením tovaru používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa alebo uskladňuje.
Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

4. Vybavenie reklamácie

Vzhľadom na špecifickosť predávaného tovaru sa každá reklamácia bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľné vady alebo neodstrániteľné vady, vybaví výmenou vadného tovaru za tovar bez vady.
Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
5. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25.5.2017[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

Košík 0